ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/5/8
      1. ᠬᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠣᠣᠪᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠦᠷ ︿ᠮᠢᠨᠣᠬᠢ﹀ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢᠨᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      2. ᠬᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠵᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠷᠰᠡᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠪᠠᠴᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠴᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠶᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠢ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠵᠢᠭ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠦ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      3. ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠯᠠᠶᠢᠮᠣᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠪᠡᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠯᠳᠣ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠨᠣᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃      4. ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠵᠣ ᠵᠦᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠵᠣᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠣᠪᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠯ ᠵᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠣᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05003253号-1