ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ︽ᠳᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/8/29
      ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ︖ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠪᠡᠯ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃                      1᠂ ᠢᠮᠧᠯ + ︵ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ             2᠂ ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠪᠬᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ + ︵App ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ               3᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠬᠦ + ︵ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠬᠦ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ              4᠂ ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠ + ︵ᠠᠶᠦᠯᠬᠦᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ              5᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ + ︵ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ              6᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ + ︵ᠭᠠᠷ  ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ  ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ   ᠢ  ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ‌ᠠᠪᠬᠤ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ              7᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠪᠯᠠᠬᠤ + ︵ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠢ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ              8᠂ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ + ︵ᠴᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠮᠠᠶᠢᠰᠢᠢᠵᠢ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ              9᠂ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠬᠤ + ︵ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠵᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ              10᠂ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ + ︵ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠬᠠᠯ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ                               ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠠᠶᠤᠯᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠣᠯᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠴᠢᠳ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05003253号-1