ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠄ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/6/5
      ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠨ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ  ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ   ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠣᠯᠣᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 51-68 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠭᠦᠢᠬᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃
     ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠵᠠᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠵᠠᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ︵ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ︶᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠢᠬᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠰᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠴᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ   ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲᠧᠯ︾ ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠮᠣᠲᠧᠯ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲᠧᠯ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠲᠧᠯ︾ ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠮᠣᠲᠧᠯ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
     ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠵᠠᠷᠠᠭ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠵᠠᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠵᠠᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠵᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠃ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠ ᠮᠥᠷᠥᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠲᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠮᠣ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ᠃
     ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠦᠬᠡᠢ (jiling) ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 18 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ 31 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠢ 23 ᠭᠷᠡᠮ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ᠃ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ  ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
     ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠲᠤ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠶ᠃ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠲᠤ ᠭᠤᠷᠭᠤᠥᠯᠳᠠᠶ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ 200 — 1500 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠥᠮ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠥᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠭᠡᠭ ᠪᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 200 —1500 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠥᠮ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠥᠭᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠭᠡᠭ ᠪᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ   ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ︾ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃
     ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ᠂ ᠬᠥᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡᠩᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠥᠮ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠥᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠠ ᠭᠦᠢᠬᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠵᠢᠭ ᠵᠣᠵᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠢ  ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ᠭᠦᠢᠬᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠬᠦᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05003253号-1