2023 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/20
      ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠲᠲ᠋ᠣ᠋ ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ  ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠲᠠ  ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ‌ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠶᠢᠣ᠋ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ  ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠫᠢᠶᠧᠷᠧ · ᠠᠭᠤᠰᠲ᠋ᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠰ ᠫᠧᠯᠠᠨᠺ ᠺᠧᠨᠠᠲ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠹᠧᠷᠧᠨᠰ · ᠺᠧᠷᠠᠤᠽ᠂ ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ ᠤ ᠯᠦᠨᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠠᠨᠨᠧ · ᠯᠧᠾᠦᠶᠢᠯᠧᠷ ᠲᠤ2023 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05003253号-1