ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠳ17 ᠡᠳᠦᠷ  ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/25
     9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠧᠴᠣᠸᠠᠨ ᠤ ᠯᠦᠳᠢᠩ ᠳᠤ 6 . 8 ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ  ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠠᠨ ᠢᠦᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠦᠸᠧ ᠶᠦᠩ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠪᠠ᠃              ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠳ17 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨ ᠢᠦᠶ ᠶᠢ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ︕ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠨ ᠢᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤ ᠵᠦᠭᠡᠷ᠃            ᠭᠠᠨ ᠢᠦᠶ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠨ ᠢᠦᠶ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ  ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠪᠠ᠂ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠭᠠᠨ ᠢᠦᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05003253号-1