ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠶ ᠲᠡᠬᠦ ︕  ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠶ ᠠᠪ︕ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠶ ᠢᠲᠠ︕
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/1
    ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂  ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠺᠦᠨᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ   ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠪᠣᠯᠤᠨ  ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ︽ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠬᠤᠤᠷᠲᠤ ᠮᠥᠭᠦ 2022 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ︾ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ 2022 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 24ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ 24 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠲᠤ ᠮᠥᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃              ᠠᠩᠬᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠬᠢ ᠲᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠬᠢ  ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠬᠦᠯ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠬᠢ ᠢᠲᠡ︕ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05003253号-1