ᠪᠠᠢ ᠶᠠᠨ ᠰᠦᠩ᠄ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ 10 ᠴᠠᠭ ᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/21
      ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠳᠦᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢ  ᠶᠠᠨ  ᠰᠥᠩ  ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠨᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠥ᠋ ᠠᠢ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠳᠣᠵᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠥ᠋ ᠠᠢ ᠯᠢᠩ ᠴᠦ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠣᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠤ︕
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05003253号-1