ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ  ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ︖
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/1/6
      1᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠡ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ.᠃  ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠄  ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 1 ᠠᠴᠠ 2  ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃              2᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ᠄ ᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 2 ᠠᠴᠠ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ s ᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃              3᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠰᠢᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ‌‍ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 1 ᠠᠴᠠ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃              4᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ T ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠵᠤ ᠬᠤᠭᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ᠄ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ  ᠪᠦᠷᠢ 2 ᠠᠴᠠ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠨᠥᠬᠦᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠠ‌‍ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ T ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠰᠣ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃                5᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠷᠰᠢᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ᠄ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 2 ᠠᠴᠠ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05003253号-1